MMaMS 2007 logo
MMaMS 2007 photos
Back to main page
Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach organizovala pri príležitosti 55. výročia založenia fakulty pod záštitou dekana Strojníckej fakulty Dr.h.c. prof. Ing. Miroslava Badidu, PhD. medzinárodnú konferenciu Modelovanie mechanických a mechatronických sústav MMaMS'2007.

Zameranie konferencie
• modelovanie a simulácia mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
• koncipovanie mechanických, mechatronických a biomechanických sústav
• experimentálne metódy v mechanike, mechatronike a biomechanike

Organizačný garant
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., TU v Košiciach, SjF, SK

Konferencia bola organizovaná s podporou
Grantovej úlohy VEGA 1/2188/05 „Výskum princípov lokomócie potrubného stroja v potrubí za účelom ťahania káblov do existujúcich potrubných sieti“ a Štátneho programu výskumu a vývoja č. 2003 SP 51/0080900/280911Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach s názvom: „Skvalitnenie vzdelanostnej úrovne tvorivých (kreatívnych) zamestnancov priemyslu, výskum nových metodológií, rozvoj využitia experimentálnych, diagnostických a simulačných metód v diagnostike materiálov a konštrukcií pre potreby priemyselnej praxe zabezpečujúcich zvýšenie konkurencieschopnosti strojárskeho a elektrotechnického priemyslu“.

Zborník z konferencie (ISBN 978-80-8073-874-7)
Články, ktoré boli doručené v požadovanej úprave v stanovenom termíne boli uverejnené v časopise AT&P Journal PLUS 1/2007.
PDF File Click here for download
Zborník z konferencie MMaMS 2007

(c) Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta, TU v Košiciach 2007 - 2022.
Created by Ing. Róbert Huňady, PhD.